Kulturní dům, Poběžovice

Poběžovické kino se nachází uprostřed zelené plochy na rozhraní území historické městské zástavby a rozvolněné novodobé bytové výstavby. Travnatá plocha se solitérními vzrostlými stromy je využívaná rezidenty k odpočinku, tranzitu nebo jako plocha pro hry dětí. Budova kina má pro město ikonický charakter. Návrh obnovy tento charakter zachovává a dále rozvijí.

Kulturní dům, Poběžovice

Poběžovické kino se nachází uprostřed zelené plochy na rozhraní území historické městské zástavby a rozvolněné novodobé bytové výstavby. Travnatá plocha se solitérními vzrostlými stromy je využívaná rezidenty k odpočinku, tranzitu nebo jako plocha pro hry dětí. Budova kina má pro město ikonický charakter. Návrh obnovy tento charakter zachovává a dále rozvijí.

datum:

2023

klient:

Město Poběžovice

místo:

Mariánská 77

status:

studie

vizualizace:

Redpixel

užitná plocha:

451 m²

zastavěná plocha:

478 m²

obestavěný prostor:

3 377 m³

kapacita hlediště:

170 diváků

pozemek:

4 547 m²

Poběžovické kino se nachází uprostřed zelené plochy na rozhraní území historické městské zástavby a rozvolněné novodobé bytové výstavby. Travnatá plocha se solitérními vzrostlými stromy je využívaná rezidenty k odpočinku, tranzitu nebo jako plocha pro hry dětí.

Solitérní budova kina byla vystavěna v 2. polovině 20. století. Objekt je hmotově rozčleněna na tři části – hlavní budova tvořící dominantu, boční křídlo a zadní, pozdější přístavbu. Vstupní průčelí je orientované do Mariánské ulice, je odsazeno od historické uliční čáry o prostor předjezdu s parkovou úpravou. Stabilizovanou urbanistickou situaci rozvíjíme propojením vnitřních prostor v parteru kina s okolím (veřejným prostorem) a doplňujeme městský mobiliář. Navrhujeme nové povrchy přilehlých ploch budovy. Přístavba nahrazující původní uhelnu je orientována do otevřeného zatravněného vnitrobloku. Na východě je navržené hlediště letního kina  – využívá svažitý trávník.

Budova kina má pro město ikonický charakter. Návrh obnovy tento charakter zachovává a dále rozvijí. Objekt byl původně využíván pouze jako kino, později bylo vybudováno zázemí pro divadlo. Rekonstrukce rozšíří nabídku využití, které umožní každodenní provoz. Nově vznikne kavárna, univerzální sál s volnou plochou a mobilním hledištěm (mobilní elevace) nabídne variabilní využití. Díky ní je možné upravovat sál pro potřeby pořádaných akcí.

Objekt přístavby, nahrazující uhelnu, je symetricky umístěn na osu severní fasády. Je odsazen od hran mimo nárožní pilastry. Hmotovou symetrií odkazuje na původní kino, technicistním výrazem děrovaného pláště odkazuje na utilitární funkce uvnitř. Je určen pro zázemí divadla, scény a doplňuje technické prostory suterénu. Zvýrazněny jsou dva vstupní otvory, pro personál a pro zásobování.